Zasadlo zhromaždenie Zoskupenia

Kvôli pandemickej situácii členovia preberali aktuálne otázky na online zhromaždení.

Zhromaždenie Pontibus ETT zasadlo online 8. decembra 2021. Žiaľ, pandemická situácia ani tentokrát nedovolia prezenčné zasadanie.

Kozgyules1

Zasadanie začalo minútou ticha, zúčastnení si pripomenuli zosnulého člena Dozornej rady Zoskupenia, viceprimátora mesta Levice, poslanca Nitrianskeho kraja, Csabu Tolnaiho, ktorý zomrel v júli 2021.

Na zasadnutí prezentoval pán riaditeľ Gábor Popovics aktuálny stav akčného plánu RE-START. Akčný plán – ktorého cieľom je rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu a rozširovanie služieb pre aktívnych seniorov – v podstate dobre napreduje, po vyriešení menších-väčších rizík týkajúcich sa stavebných projektov sa vykonávajú najobjemnejšie stavebné práce, i keď sa nachádzajú v rôznych fázach: budova sociálneho domova v Szobe je už dokončená, výstavba zariadenia v Salke je v polovici, kým výstavba zariadenia v Chľabe sa začala v novembri, čo znamená mierny sklz v projekte. V roku 2021 sa projekt akčného plánu s názvom RE-BOOT uzavrel, v rámci neho sa uskutočnil program mentorstva pre inaktívne osoby v záujme rozvoja zamestnanosti, vynikajúco vybavená mobilná autobusová ambulancia – vhodná na vyšetrenie ultrazvukom a EKG – slúži pre zdravotnú starostlivosť obyvateľstva regiónu, ďalej paralelne s rozširovaním výrobnej kapacity dvoch slovenských podnikov sa zvýšila aj zamestnanosť.

Z hľadiska realizácie akčného plánu sa roky 2021-2022 považujú za najintenzívnejšie obdobie, zároveň v tomto období prebieha najviac paralelných projektov.

Na zhromaždení členovia odsúhlasili správu o aktuálnej realizácii podpory získanej v roku 2021 od Ministerstva zahraničných vecí a zahraničného obchodu, slúžiacej na realizáciu malých projektov: v rámci ktorej sa umiestnili dva sanitárne kontajnery s cieľom poskytovania služieb pre vodný a cyklistický cestovný ruch (Ipolydamásd, Vyškovce nad Ipľom), v Kubáňove sme zriadili altánok/pavilón, ďalej sa momentálne rozmiestňuje 12 kusov obecných informačných tabúľ.

Členovia súhlasili s tým, aby sa v budúcnosti kládol veľký dôraz na rozvoj udržateľného a kvalitného cestovného ruchu znamenajúceho aj bod rastu regiónu. S týmto cieľom sa schválilo predloženie žiadosti o finančné prostriedky slúžiace na prípravu konkrétnych činností. Dúfajme, že z Programu Spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko pre roky 2021-2027 bude možná realizácia zosúladených projektov vo forme akčných plánov, v rozsiahlom partnerstve.

Kozgyules3

Podľa Stanov Zoskupenia, dvaja zakladajúci členovia – Nitriansky samosprávny kraj a Samospráva Peštianskej župy – 2 ročne striedavo vykonávajú funkciu predsedu, respektíve podpredsedu Zoskupenia, tým pádom v období 2021-2023 vykonáva funkciu predsedu predseda Valného zhromaždenia Peštianskej župy, István Szabó, zatiaľ čo sa doc. Ing. Milan Belica, PhD. stal podpredsedom Zoskupenia. Tiež na dvojročný cyklus sa zvolili členovia Dozornej rady Zoskupenia: Tibor Csenger, József Jobbágy zo strany Nitrianskeho kraja, a Ványi Lászlóné a József Seltenreich zo strany Peštianskej župy.