Čo je akčný plán RE-START?

ReStart

RE-START je akčný plán zameraný na konkrétny geografický región, na ktorom participujú viaceré samosprávy, ekonomické subjekty a mimovládne organizácie. Cieľom akčného plánu je znížiť ekonomickú a sociálnu zaostalosť oblasti dolného Poiplia vyplývajúcu z jeho regionálnej periférie, oživiť trh práce a zároveň reagovať na výzvy, ktoré prináša starnutie populácie.
Akčný plán RE-START pozostáva zo siedmich vzájomne prepojených synergických projektov. Všetky projekty, vrátane akčného plánu ako celku, budú realizované v období 2019-2023 s finančnou podporou Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko vo výške približne 4 miliónov eur.
Koordinačné a komunikačné aktivity akčného plánu zabezpečuje Európske zoskupenie územnej spolupráce Pontibus založené Nitrianskym samosprávnym krajom a Samosprávou župy Pešť.
V rámci akčného plánu RE-START bude podpora regionálnej zamestnanosti realizovaná prostredníctvom nasledujúcich cieľov: 

• Rozširovanie sociálnej a komunitnej infraštruktúry regiónu, vytvorenie zdieľaných služieb
• Podpora tvorby nových pracovných miest založených na nových službách, sociálnej starostlivosti a striebornej ekonomike
• Podpora zamestnateľnosti prostredníctvom odbornej prípravy a mentorských programov pre nezamestnaných, nekvalifikovaných a neaktívnych
• Zvýšiť cezhraničnú pracovnú mobilitu prostredníctvom koordinácie kapacít a spolupráce, ako aj obstaraním osobných a nákladných vozidiel
• Zlepšenie zdravotného stavu ľudí žijúcich v regióne
• Budovanie komunity, programy pre starších ľudí a podpora medzigeneračného dialógu 

RE-BOOT
Projekt podporuje návrat ekonomicky neaktívnych obyvateľov pohraničných oblastí na pracovný trh a ochranu ich zdravia. Koordinácia kapacít pomáha zvyšovať efektivitu sociálnych služieb a rozvoj miestneho trhu práce.

RE-STRUCUTRE
V oblasti starostlivosti o seniorov sa obnovuje sociálna infraštruktúra v regióne dolného Poiplia zvyšovaním počtu ubytovacích miest. Nové, moderné kapacity, ktoré vznikajú v obciach Szob, Salka a Chľaba, prispejú k skráteniu čakacích dôb.

RE-NEWAL
V regióne pribudnú nové cezhraničné služby: miestnym inštitúciám budú k dispozícii služby kuchyne a práčovne. V záujme rozšírenia dopravných kapacít budú zakúpené nové vozidlá.

RE-HABILITATION
Súčasne s rozširovaním sociálnej infraštruktúry sa realizuje cezhraničné vzdelávanie sociálnych pracovníkov. Vzdelávacie kurzy zabezpečia potrebnú úroveň vzdelania účastníkov.

RE-CREATION
Pozdĺž dolného Ipľa budú vybudované komunitné priestory a rozšírená ponuka rekreačných služieb. Vzdelávanie v regióne bude zabezpečovať vzdelávacie centrum v obci Ipolydamásd, plánované je rozšírenie Lastovičieho domu v obci Bernecebaráti a Ľudového domu v Salke. V Centre Burda je plánované vybudovanie rekreačných služieb.

RE-BIRTH
Projekt ponúka predovšetkým staršej generácii komunitné programy zamerané na rozvoj cezhraničných vzťahov, posilnenie regionálnej identity, pestovanie tradícií a získavanie nových poznatkov.