Činnosti EZÚS

Oblasti spolupráce definované v Stanovách:

A. Prioritná oblasť DOPRAVA
- Výstavba a modernizácia cezhraničnej cestnej infraštruktúry
- Údržba Dunajskej vodnej cesty
- Rozvoj cezhraničných inteligentných dopravných systémov pre cestujúcich (on – line rezervačný systém, on – line systém predaja lístkov)
- Tvorba multimodálnych dopravných prepojení v území v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

B. Prioritná oblasť HOSPODÁRSTVO
- Podpora a rozvoj miestnych lokálnych trhov s akcentom na cezhraničnú spoluprácu
- Podpora aktivít na zlepšenie cezhraničných služieb (napr. rozvoj IKT technológií, výmena dát a pod.)
- Inicializácia a realizácia spoločných cezhraničných projektov v oblasti zamestnanosti
- Podpora sieťovania a spoločných aktivít podnikateľov v rámci cezhraničnej spolupráce
- Podpora tradičnej i netradičnej remeselnej činnosti v predmetnom území

C. Prioritná oblasť VÝSKUM A INOVÁCIE
- Spolupráca vo výskume s predstaviteľmi vysokých škôl, podnikateľskými subjektmi a inštitúciami verejnej správy v predmetnom území
- Výmena skúseností a tvorba cezhraničných start – up -ov
- Podpora budovania cezhraničných inkubátorov pre malých a stredných podnikateľov
- Podpora inovatívnych prístupov v jednotlivých výrobných oblastiach hospodárstva v predmetnom území
- Podpora inovatívnych odvetví hospodárstva v predmetnom území

D. Prioritná oblasť ENERGETIKA A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE
- Využívanie energie z obnoviteľných zdrojov vo verejnej infraštruktúre vrátane verejných budov a bývania
- Podpora využívania obnoviteľných zdrojov v predmetnom území (vodná, slnečná, geotermálna, veterná energia)
- Spolupráca pri kvantifikácii regionálnych vplyvov projektov plynárenskej infraštruktúry

E. Prioritná oblasť ĽUDSKÉ ZDROJE
- Vytváranie databáz, webových stránok a poradenských nástrojov ako podpory služieb zamestnanosti
- Iniciatívy a služby zamerané na zlepšenie cezhraničnej mobility pracovnej sily
- Odborné vzdelávanie (vytváranie partnerstiev pre odborné vzdelávanie – klastre, záujmové združenia, komory a pod.)
- Spoločné vzdelávacie programy v oblasti celoživotného vzdelávania
- Zlepšenie spolupráce a efektivity medzi orgánmi samosprávy (výmenné školenia v oblasti poskytovania služieb pre obyvateľov, efektívnej samosprávy a komunikácie s občanmi)
- Podpora sieťovania občianskych združení a iniciatív v rámci cezhraničnej spolupráce

F. Prioritná oblasť POĽNOHOSPODÁRSTVO A POTRAVINÁRSTVO
- Podpora ekologického poľnohospodárstva a výmena skúseností v rámci cezhraničnej spolupráce
- Podpora prezentácie regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov v rámci cezhraničnej spolupráce, ale aj na medzinárodnej úrovni
- Podpora budovania a propagácie regionálnych značiek tradičných poľnohospodárskych a potravinárskych produktov (napr. víno, ovocné destiláty, ovocie a pod.)

G. Prioritná oblasť ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
- Revitalizácia miest a obcí v území s oživením opustených a nevyužívaných priemyselných areálov v kontexte predchádzania tvorby environmentálnych záťaží
- Ochrana pred prírodnými katastrofami
- Rozvoj a revitalizácia Dunaja a jeho prítokov

H. Prioritná oblasť CESTOVNÝ RUCH
- Tvorba spoločných marketingových stratégií na podporu rozvoja cestovného ruchu v predmetnom území
- Podpora a rozvoj cyklotrás v predmetnom území
- Podpora rekonštrukcie a zriaďovania pôvodných remeselných dvorov a nevyužívaných objektov gazdovských dvorov v súvislosti s rozvojom agroturistiky v predmetnom území
- Rozvoj cezhraničného ekoturizmu napr. budovanie malých cezhraničných vodných ciest a infraštruktúry súvisiacej s prístupom k týmto cestám (parkoviská, požičovne bicyklov, toalety, sprchy a pod.) ako aj podpora ďalších ekoturistických zariadení a aktivít
- Podpora projektov v špecifických oblastiach: poľovníctvo, gastroturistika, hypoturistika, športové rybárstvo a pod.
- Podpora budovania siete turistických informačných kancelárií v predmetnom území
- Spoločná podpora a účasť na medzinárodných seminároch, workshopoch a výstavách propagujúcich predmetné územie v rámci EZÚS

I. Prioritná oblasť KULTÚRA
- Tvorba spoločnej koncepcie v oblasti rozvoja kultúry v predmetnom území
- Zachovanie, ochrana a propagácia kultúrneho dedičstva
- Rekonštrukcia pamiatok (najmä kultúrnych a historických)
- Výstavba súvisiacej infraštruktúry cestovného ruchu (parkoviská, budovanie a značenie prístupových ciest k pamiatkam)
- Tvorba spoločnej propagácie prírodného, historického a kultúrneho dedičstva v predmetnom území

J. Prioritná oblasť ŠPORT
- Inicializácia a realizácia cezhraničných športových podujatí
- Podpora rozvoja budovania infraštruktúry v oblasti športu

K. Prioritná oblasť ZDRAVOTNÍCTVO a SOCIÁLNA OBLASŤ
- Podpora spolupráce zdravotníckych a sociálnych inštitúcií
- Podpora rozvoja zdravotníckych a sociálnych služieb

Nitra

 

 Pest

 

© 2017 Pontibus EGTC. Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.