Činnosť

Čo je EGTC?

Európske zoskupenie územnej spolupráce (v anglickom jazyku EGTC: European Grouping for Territorial Cooperation), je právnickou osobou fungujúcou na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES), ktorá v jednej spoločnej organizácii zoskupuje minimálne dva členské štáty Európskej únie alebo aktérov tretích krajín (miestna samospráva, regionálny orgán alebo štát).
Inštitucionalizáica cezhraničnej spolupráce umožňuje členom jednoduchšie realizovať svoje spoločné ciele, vízie rozvoja na oboch stranách hranice. Zároveň EGTC ako právna forma umožňuje aj účinnejšie získavanie finančných prostriedkov Únie a z iných fondov.


O PONTIBUS EGTC

Európske zoskupenie územnej spolupráce PONTIBUS s ručením obmedzeným bolo v roku 2015 založené Samosprávou Peštianskej župy a Nitrianskym samosprávnym krajom.
Cieľom založenia Zoskupenia je posilnenie cezhraničnej spoločenskej, hospodárskej, turistickej, kultúrnej a medziinštitucionálnej súdržnosti, prispievajúc tak k harmonickému rozvoju regiónu. Zoskupenie zabezpečuje inštitucionalizovaný rámec na dosiahnutie spoločných cieľov nielen pre aktérov pohraničného regiónu, ale aj obom krajským/župným samosprávam tvoriacich Zoskupenie.
Vedenie PONTIBUS EGTC a ich pracovníci vykonávajúci operatívnu činnosť sa snažia o nepretržitý, pravidelný dialóg s miestnymi samosprávami, mimovládnymi organizáciami, podnikmi regiónu. Udržateľný a trvalý rozvoj regiónu môže byť úspešný iba vtedy, ak je založený na vysokej úrovni spolupráce miestnych aktérov. Zahájené práce v uplynulých rokoch nepoložili iba základy a teoretické príležitosti tejto spolupráce, nakoľko v súčasnosti prebieha realizácia mnohých takých spoločných projektov, ktoré sme dosiahli spoločne, v partnerstve.
Je pre nás dôležité, aby táto spolupráca naďalej pokračovala, a zosúladením miestnych a krajských vízií rozvoja, realizáciou ďalších spoločných projektov môžeme prispieť k rozvoju regiónu.
Naše zoskupenie bude naďalej iniciatívne vystupovať v záujme vytvárania, koordinácie, alebo akejkoľvek inej pomoci každej takej spolupráce, ktorá nás približuje k dosiahnutiu spoločných cieľov. Mnohé štúdie – v súlade so stanoviskom väčšiny miestnych aktérov – zistili, že udržateľný a kvalitný cestovný ruch by mohol byť jedným z bodov rastu pohraničných regiónov. Avšak k tomuto potrebné služby a infraštruktúrne podmienky sa v tejto oblasti nachádzajú iba ojedinele. Množstvo práce i vytrvalá práca, ale predovšetkým premyslený, plánovaný a zosúladený rozvoj je potrebný k tomu, aby sa ciele splnili.
V uplynulých rokoch naše Zoskupenie realizovalo mnoho menších projektov cestovného ruchu. Inštalovali sme sanitárne kontajnery pre potreby vodnej a cyklistickej turistiky; pre milovníkov vodných športov sme zabezpečili plávajúce móla s možnosťou pristávania na 3 miestach. Tieto menšie rozvoje sú však iba nebadateľnými krokmi vedúcimi k vytváraniu potenciálnej, zosúladenej, kvalitnej a udržateľnej turistickej ponuky, ktorej realizáciu- ako výsledok regionálnej spolupráce – dúfame, že môžeme zahájiť čo najskôr, dúfajúc, že v Programe spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko pre roky 2021-2027 budú k dispozícií k nim primerané finančné prostriedky.
Zároveň musíme mať na pamäti aj to, že na mnohých miestach regiónu sa aj rozvoj základných verejných služieb považuje za veľkú výzvu. Počas tejto práce je potrebné brať do úvahy spájanie podmienok regiónu s potenciálnymi bodmi rastu. Napríklad, i keď starnúca spoločnosť, rastúci počet seniorov indukuje nový dopyt po verejných službách, súčasne vytvára príležitosti na vytváranie striebornej ekonomiky („silver economy”) ako aj služieb pre aktívnych seniorov. V uplynulom období – pretrvávajúcom aj v súčasnosti – naše Zoskupenie koordinuje akčný plán, ktorého výsledky nás približujú k realizácii týchto cieľov. Akčný plán RE-START sme vyhrali spoločne s viacerými regionálnymi partnermi – miestnymi samosprávami, mimovládnymi organizáciami, podnikaniami – v Programe spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko. Akčný plán – ktorého cieľom je rozvoj sociálnej infraštruktúry a služieb pre aktívnych seniorov – sa realizuje v rokoch 2019-2023.