Výstavba domova dôchodcov v Szob-e sa začne čoskoro

V rámci akčného plánu RE-START koordinovaného EZÚS PONTIBUS Samospráva mesta Szob realizuje časť projektu v sume 539 tisíc eur.

Domov pre dôchodcov s kapacitou 34 osôb sa vytvorí renováciou komplexu budov na adrese Köztársaság tér 8. Počas stavebných prác dôjde najmä k výmene strešnej konštrukcie, dverí a okien, rekonštrukcii interiéru budovy, vytvoreniu miestností pre pacientov a zamestnancov podľa platných predpisov a výmene elektrických a technických systémov budovy. Realizátorom stavby bude Geoszolg Kft., úspešný uchádzač verejného obstarávania. Pre Samosprávu mesta Szob je k dispozícii ďalších 34 tisíc eur na obstaranie vybavenia do sociálneho zariadenia.

Sociálne zariadenie by malo otvoriť svoje brány v druhej polovici roku 2021.

Zdrojom financovania je najväčší projekt s názvom RE-STRUCTURE, ktorý je jeden zo 7 projektov akčného plánu RE-START podporených v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. V rámci tohto projektu sa do polovice roku 2022 vybuduje zariadenia sociálnych služieb v Salke, Centrum Burda v Chľabe, sociálna kuchyňa v obci Bernecebaráti a práčovňa v obci Kemence.

© 2017 Pontibus EGTC. Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.